Author Details

Sơn, Lương Trung

  • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
    Ảnh hưởng của hình thái, cấu trúc pha của lớp PbO2 kết tủa điện hóa trên nền thép đến khả năng làm việc của điện cực PbO2 trong pin chì dự trữ
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)
  • Vol 55, No 5 (2017) - Articles
    Influence of operating conditions and membrane fouling on water flux during seawater desalination using air gap membrane distillation
    Abstract  PDF