Author Details

Hùng, Lưu Đức

 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Tổng hợp 21-acetat pregn-4,9(11)-dien-17α,21-diol-3,20-dion
  Abstract
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Chế tạo và tính chất của vật liệu nanocompozit trên cơ sở blend của cao su etylen-propylen-dien đồng trùng hợp với polyetylen tỷ trọng thấp và nanosilica
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên, cao su cloropren gia cường nanoclay
  Abstract  PDF