Author Details

Hải, Lưu Như

  • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
    Chế tạo và tính chất của vật liệu nanocompozit trên cơ sở blend của cao su etylen-propylen-dien đồng trùng hợp với polyetylen tỷ trọng thấp và nanosilica
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)