Author Details

Thiem, Lam Ngoc

  • Vol 47, No 6 (2009) - Articles
    Nghiên cứu sự tạo liên hợp ion của vonfram (VI) với thuốc thử metyl tím 2B (M2B) trong môi trường nước-axeton bằng phương pháp chiết-trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)