Author Details

Long, Le Kim

  • Vol 52, No 2 (2014) - Articles
    Synthesis and properties of zirconium carbide film on graphite
    Abstract
  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng giữa gốc propargyl với gốc hydroxyl bằng phương pháp phiếm hàm mật độ
    Abstract