Author Details

Phuong, Le Thi

  • Vol 53, No 2e (2015) - Articles
    Synthesis of 8-methyl-2-O-methyl-3,5-O-(1-methyl ethylidene)-6,7,8,9-tetradeoxy-D-gulo-6-nonenonic acid (6E)- -lactone
    Abstract  PDF
  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo màng trên cơ sở tinh bột/PVA cho phân NPK nhả chậm
    Abstract  PDF