Author Details

Hùng, Mai Anh

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Nghiên cứu thành phần hóa học của cây mộc ký ngũ hùng (Dendrophtoe pentandra (L.) Miq., họ chùm gửi (Loranthaceae) ký sinh trên cây na Annona squamosa.
    Abstract
  • Vol 52, No 2 (2014) - Articles
    Synthesis of 5,7-dimethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-thiol and derivatives via (4,6-dimethylpyrimidin-2-ylsulfanyl)acetohydrazide
    Abstract