Author Details

Hà, Mai Ngọc

  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Nghiên cứu mô hình và tối ưu hóa tổng hợp bột nano TiO2 bằng phương pháp thủy phân trong pha hơi.
    Abstract