Author Details

Cường, Ngô Tuấn

 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Tổng hợp, xác định cấu trúc phức chất của Ni(II), Pd(II) với 5-bromo-6,7-dihidroxyl-1-metyl-3-sunfoquinolin bằng các phương pháp phổ và tính toán hóa học lượng tử
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Nghiên cứu lý thuyết phản ứng tách hiđro giữa gốc metyl với một số anđehit
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Nghiên cứu cơ chế phản ứng giữa gốc propargyl với phân tử cacbon monoxit (CO) bằng phương pháp hoá học lượng tử
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 5 (2017) - Articles
  Si11Mn0/+ cluster is endohedral or exohedral: a proof by DFT calculation
  Abstract  PDF