Author Details

Hữu, Ngô Văn

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Nghiên cứu ứng dụng zeolit analcime cho quá trình tẩy trắng bột giấy cơ học từ thân ngô bằng hydroperoxit
    Abstract  PDF