Author Details

Bình, Nguyễn Đình

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP ALUMINOSILICAT MAO QUẢN TRUNG BÌNH TỪ MẦM ZEOLIT X TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT
    Abstract