Author Details

Lâm, Nguyễn Đình

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Nghiên cứu phản ứng chuyển este dầu dừa và etanol trong điều kiện siêu tới hạn để tổng hợp biodiezel.
    Abstract