Author Details

Tuyến, Nguyễn Đình

  • Vol 45, No 4 (2007) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng crackinh phân tử lớn. Phần II - Đánh giá tính chất xúc tác của vật liêu Al-MSU trong phản ứng cracking phân tử lớn TIPB
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)