Author Details

Thành, Nguyễn Đắc

 • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
  Mechanical properties of hybrid sisal/glass fiber mats reinforced hot cured saturated cyclic epoxy resin EPR-760 composite.
  Abstract
 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy DER-331 gia cường bằng mat lai tạo dứa dại/thủy tinh
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của cao su lỏng CTBN đến tính chất cơ học của màng phủ polyme trên cơ sở nhựa epoxy DER 671x75 và DER 331 đóng rắn bằng Epicure 3125
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay cloisite 30B đến tính chất cơ học của màng polyme epoxy DER 671X75
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nanosilica đến tính chất cơ học của màng polyme polyurea trên cơ sở polyaspartic este desmophen NH1520 đóng rắn bằng Desmodur N3600
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nanosilica đến tính chất cơ học của màng polyme epoxy DER 671X75.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Đánh giá khả năng bảo vệ thép của lớp phủ polyurea đi từ aspartic este gốc 4,4′-metylenbis-(2-metylcyclohexylamin)
  Abstract  PDF