Author Details

Anh, Nguyễn Đức

  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP KETIMIN LÀM CHẤT ĐÓNG RẮN CHO MÀNG PHỦ NHỰA EPOXY TỪ DIETYLENTRIAMIN (DETA) VÀ METYLIZOBUTYLXETON (MIBK)
    Abstract