Author Details

Quang và cộng sự, Nguyễn, Viet Nam

  • Vol 47, No 1 (2009) - Articles
    Nghiên cứu hiệu ứng gia cường của cacbon nano tube đối với vật liệu polyme tổ hợp trên cơ sở cao su thiên nhiên/styren butadien và cao su thiên nhiên/polypropylen
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)