Author Details

Tiến, Nguyễn Anh, Viet Nam

 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Tổng hợp vật liệu nano từ tính LaFeO3 bằng phương pháp sol-gel sử dụng lòng trắng trứng
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Tổng hợp, cấu trúc và từ tính của vật liệu nano CoFe2O4 bằng phương pháp đồng kết tủa
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha tạp Co(II) lên kích thước và từ tính của vật liệu nano YFe1-xCoxO3 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa
  Abstract  PDF