Author Details

Anh, Nguyễn Duy, Vietnam

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOF Cu3(BTC)2(MOF-199) bằng phương pháp thủy nhiệt
    Abstract