Author Details

Toàn, Nguyễn Duy

  • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
    Chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu compozit PVC/hỗn hợp than đen và tro bay biến tính
    Abstract  PDF