Author Details

Liên, Nguyễn Hồng

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Ảnh hưởng của cấu trúc chất mang tới khả năng làm việc của xúc tác CO/SiO2 trong quá trình tổng hợp Fischer-Tropsch
    Abstract
  • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
    Đánh giá khả năng xúc tác của Pd/C* và Pt/C* trong phản ứng hydrodeclo hóa pha lỏng 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)