Author Details

Dĩnh, Nguyễn Hữu

  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Tổng hợp và ngưng tụ 2-metoxy-4-(3-metylfuroxan-4-yl)-5-nitrophenoxiaxetyl-hydrazin với một số andehit thơm.
    Abstract