Author Details

Phú, Nguyễn Hữu

 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu rây phân tử mao quản trung bình SBA-16 từ nguồn silic điều chế từ vỏ trấu.
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  TỔNG HỢP VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH SBA-15 CHỨA NHÓM THIOL (-SH) VÀ HOẠT TÍNH HẤP PHỤ ION Pb2+ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC
  Abstract
 • Vol 45, No 5 (2007) - Articles
  Nghiên cứu tính chất hóa lý của vật liệu mao quản trung bình Ti-SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp trực tiếp
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Nghiên cứu sự hấp phụ As(V) trong dung dịch nước trên vật liệu Fe-bentonit
  Abstract  PDF