Author Details

Hải, Nguyễn Minh

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ PHỐI TỬ VÒNG LỚN KIỂU BAZƠ SCHIFF TRÊN CƠ SỞ THIOSEMICACBAZIT
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của một số phối tử vòng lớn kiểu bazơ Schiff trên cơ sở thiosemicacbazit. Phần I. Các thiosemicacbazon bốn càng của glyoxal, diaxetyl, benzil và phức chất của chúng với Ni(II) và Pd(II).
  Abstract
 • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
  Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng của Cu2O kích thước nan
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp của một số đất hiếm với naphthoyltrifloaxeton và triphenylphotphin oxit
  Abstract