Author Details

Tuyền, Nguyễn Minh

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC SỰ TẠO THÀNH PHỨC TRUNG GIAN HOẠT ĐỘNG PEROXO TRONG HỆ: H2O–Co2+–Axetylaxeton (Acac)–H2O2 (1)
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU SỰ TẠO THÀNH PHỨC CHẤT XÚC TÁC CỦA Co(II) VỚI AXETYLAXETON (Acac) TRONG HỆ: H2O – Co2+– Acac (1)
  Abstract
 • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
  Ảnh hưởng của pH, nồng độ chất HĐBM ion dương, ion điện ly đến thế điện thích zeta của giọt dầu nhũ tương dầu nước xí nghiệp toa xe Hà Nội
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)