Author Details

Bích, Nguyễn Ngọc

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Điều chế vật liệu nano SiO2 cấu trúc xốp từ tro trấu để hấp phụ xanh metylen trong nước
    Abstract  PDF