Author Details

Trí, Nguyễn Ngọc

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Ảnh hưởng của nhóm thế đến liên kết hiđro chuyển dời xanh trong các phức của sự tương tác giữa RCHO với CH3CHO (R = H, F, Cl, Br, CH3, NH2)
    Abstract  PDF
  • Vol 54, No 4 (2016) - Articles
    Interactions of formaldehyde and its substituted derivatives with HCN: Structure, stability and interaction
    Abstract  PDF