Author Details

Trung, Nguyễn Quang, Viet Nam

 • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
  Đánh giá hàm lượng PCBs, PAHs, sterol trong nước sông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bằng phần mềm AIQS-DB tích hợp trên GCMS
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
  Ảnh hưởng của cacbon hữu hòa tan đến sự rửa giải các nguyên tố trong đất ruộng bị ngập
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
  Đánh giá sự xuất hiện và rủi ro tiềm năng của các kháng sinh quinonoles, sulfonamides và trimethoprim đối với môi trường nước và trầm tích của Hồ Tây và hồ Trúc Bạch
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 6 (2016) - Articles
  Synthesis and bioactivity evaluation of 2-aza-anthraquinones
  Abstract  PDF