Author Details

Dung, Nguyễn Thị Kim

  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Nghiên cứu quá trình chuyển hóa asen và một số thành phần cơ bản trong nước ngầm trên thiết bị mô phỏng môi trường yếm khí tự nhiên.
    Abstract