Author Details

Trang, Nguyễn Thị Thu

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Đánh giá tốc độ phản ứng oxi hóa amoni trong kỹ thuật màng sinh học tầng chuyển động.
    Abstract