Author Details

Bích Phương, Nguyễn Thị

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT CỦA NIKEN(II) VÀ PALADI(II) VỚI 4-PHENYL THIOSEMICACBAZON AXETOPHENON
    Abstract