Author Details

Hường, Nguyễn Thị

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Ảnh hưởng của một số yếu tố tới khả năng hấp phụ Cu2+ của vật liệu bọc chitosan
    Abstract  PDF