Author Details

Kim Ngân, Nguyễn Thị

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Hấp phụ Cr(VI) trong môi trường nước bằng Vật liệu hấp phụ bã chè biến tính KOH
    Abstract