Author Details

Kim Phượng, Nguyễn Thị, Vietnam

  • Vol 45, No 6 (2007) - Articles
    Nghiên cứu xác định dạng tồn tại của asen (As) trong đất, rau má (Centella asiatica) và cải xanh (Brassica juncea) bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) kỹ thuật hydrua hóa (HG)
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)
  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Động học hấp phụ phốt-phát trên vật liệu hydroxit lớp kép (hạt Mg-Al LDH-polyvinyl ancol/alginat)
    Abstract