Author Details

Lan, Nguyễn Thị

  • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
    Nghiên cứu so sánh cấu trúc, độ bền của cluster silic pha tạp sắt dạng trung hòa và cation, SinFe0/+ (n = 8-12), bằng phương pháp phiếm hàm mật độ
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)
  • Vol 55, No 4 (2017) - Articles
    Effect of chromium substituted on structural and magnetic characterization lithium ferrite nanoparticles
    Abstract  PDF