Author Details

Linh, Nguyễn Thị

 • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
  Aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh không nung. Phần 1 – Nghiên cứu chuyển hóa cao lanh không nung thành vật liệu mesopore chứa cấu trúc zeolit loại MFI và BEA trong môi trường kiềm.
  Abstract
 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  TỔNG HỢP ALUMINOSILICAT MAO QUẢN TRUNG BÌNH TỪ MẦM ZEOLIT X TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  The accelerated weathering aging of a water-borne styrene acrylic coating
  Abstract