Author Details

Minh Diệp, Nguyễn Thị

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Nghiên cứu ứng dụng phân hủy chất màu công nghiệp trong thực phẩm bằng vật liệu xúc tác quang hóa khả kiến Zn/ZnO/TiO2-Ag
    Abstract  PDF