Author Details

Minh Huệ, Nguyễn Thị

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU LÍ THUYẾT CƠ CHẾ PHẢN ỨNG GIỮA C2H VÀ C2H5CN
  Abstract
 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT SỰ TƯƠNG TÁC TẠO PHỨC GIỮA MONOHALOGEN CủA ETAN VỚI NƯỚC VÀ HIĐRO PEROXIT
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT LÝ THUYẾT CƠ CHẾ PHẢN ỨNG CỦA GỐC ETINYL VỚI METANOL
  Abstract
 • Vol 49, No 4 (2011) - Articles
  Reaction mechanisms of methylidine radical theoretically with trans- and cis-hidroximethylene
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 2 (2007) - Articles
  Nghiên cứu lý thuyết tương tác giữa C2H6, CH3CH2F, CH3CHF2, CH2FCHF2 và CHF2CHF2 với H2O
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng giữa gốc propargyl với gốc hydroxyl bằng phương pháp phiếm hàm mật độ
  Abstract
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Xác định hằng số tốc độ và một số đại lượng nhiệt động của phản ứng OH• + HCNO bằng phương pháp lý thuyết
  Abstract
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Nghiên cứu lí thuyết sự tạo sản phẩm OH•, NH2•, HCN, H2O, CS và HNO từ phản ứng của axit fulminic với gốc mercapto (HCNO+HS•)
  Abstract
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng của axit fulminic với nguyên tử flo
  Abstract
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu lý thuyết phản ứng của gốc propargyl (C3H3) và nước bằng phương pháp phiếm hàm mật độ
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Sự tính toán obitan phân tử của phản ứng axit fulminic với phân tử hidro florua (HCNO+HF)
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Nghiên cứu lý thuyết phản ứng tách hiđro giữa gốc metyl với một số anđehit
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Nghiên cứu cơ chế phản ứng giữa gốc propargyl với phân tử cacbon monoxit (CO) bằng phương pháp hoá học lượng tử
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 5 (2017) - Articles
  Si11Mn0/+ cluster is endohedral or exohedral: a proof by DFT calculation
  Abstract  PDF