Author Details

Minh Thúy, Nguyễn Thị

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Tổng hợp vật liệu nano từ tính LaFeO3 bằng phương pháp sol-gel sử dụng lòng trắng trứng
    Abstract  PDF