Author Details

Minh Trang, Nguyễn Thị

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Động học hấp phụ phốt-phát trên vật liệu hydroxit lớp kép (hạt Mg-Al LDH-polyvinyl ancol/alginat)
    Abstract