Author Details

Ngọc Vinh, Nguyễn Thị

  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Tổng hợp, xác định cấu trúc phức chất của Ni(II), Pd(II) với 5-bromo-6,7-dihidroxyl-1-metyl-3-sunfoquinolin bằng các phương pháp phổ và tính toán hóa học lượng tử
    Abstract  PDF