Author Details

Nga, Nguyễn Thị

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Phương pháp biến đổi Laplace trong các tính toán động học phản ứng đồng phân hóa etyl isoxyanit.
    Abstract
  • Vol 55, No 6 (2017) - Articles
    3D cytotoxic and histon deacetylase (HDAC) inhibitory activities of triterpenoids isolated from leaves of Viburnum sambucinum
    Abstract  PDF