Author Details

Phương Diệu, Nguyễn Thị

 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Động học hấp phụ phốt-phát trên vật liệu hydroxit lớp kép (hạt Mg-Al LDH-polyvinyl ancol/alginat)
  Abstract
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Preparation of layered double hydroxides (LDHS) for arsenate and chromate removal
  Abstract
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Động học hấp phụ asen trong nước bởi cột phản ứng chứa hạt hydroxit lớp đôi
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  Chromate removal from aqueous solution using layered double hydroxides beads.
  Abstract