Author Details

Thanh, Nguyễn Thị

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Tổng hợp vật liệu bằng phương pháp phản ứng nổ và tính chất của LaPO4:Eu kích thước nanomet
    Abstract  PDF