Author Details

Thu An, Nguyễn Thị

  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Nghiên cứu sự tương tác giữa cacboplatin với guanine bằng phương pháp tính toán hóa học lượng tử
    Abstract  PDF