Author Details

Thu Huyền, Nguyễn Thị

  • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
    Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hòa tách bùn thải có chứa đồng của quá trình sản xuất bản mạch điện tử
    Abstract  PDF
  • Vol 55, No 2 (2017) - Articles
    Optimization of the leaching process of the printed circuit boards production’s sludge for copper recovery via electrolysis
    Abstract  PDF