Author Details

Trúc Linh, Nguyễn Thị, Viet Nam

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Tổng hợp xúc tác từ vật liệu nguồn mordenit ứng dụng cho quá trình nhiệt phân polystyren thu hồi đồng sản phẩm lỏng khí
    Abstract  PDF