Author Details

Trung, Nguyễn Tiến

 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CỦA TƯƠNG TÁC GIỮA CH3COCH3, CH3COCHX2 (X = F, Cl, Br) VỚI HNO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC LƯỢNG TỬ
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  LIÊN KẾT HIĐRO CHUYỂN DỜI XANH VÀ TƯƠNG TÁC AXIT–BAZƠ TRONG CÁC PHỨC GIỮA ĐIMETYL ETE VÀ DẪN XUẤT THẾ HALOGEN CỦA NÓ VỚI CO2
  Abstract
 • Vol 53, No 2 (2015) - Articles
  A highly sensitive fluorescent chemosensor for simultaneous determination of Ag(I), Hg(II), and Cu(II) ions
  Abstract
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  A fluorescent sensor based on dansyl-diethylenetriamine-thiourea conjugate: a through theoretical investigation
  Abstract
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Nghiên cứu so sánh cấu trúc, độ bền của cluster silic pha tạp sắt dạng trung hòa và cation, SinFe0/+ (n = 8-12), bằng phương pháp phiếm hàm mật độ
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu so sánh cấu trúc, độ bền của cluster silic pha tạp SinM (M là Sc, Y; n = 1-10) bằng phương pháp hóa học lượng tử
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Nghiên cứu cấu trúc, độ bền và khả năng hấp phụ khí CO của cluster Au3X(-1/0/1) (X = Sc, Y)
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 4 (2016) - Articles
  Interactions of formaldehyde and its substituted derivatives with HCN: Structure, stability and interaction
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 5 (2017) - Articles
  A thorough theoretical investigation into complexes formed by interaction of dimethyl sulfoxide with two water molecules
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 6 (2017) - Articles
  A computational study on structure and stability of nitrogen-doped titanium clusters TinN (n = 1-10)
  Abstract  PDF