Author Details

Huy, Nguyễn Trọng

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Tối ưu hóa quá trình trích ly dầu mù u bằng kỹ thuật lưu chất siêu tới hạn
    Abstract