Author Details

Dưỡng và cộng sự, Nguyễn Văn, Viet Nam

  • Vol 46, No 4 (2008) - Articles
    Nghiên cứu sự tạo phức và hoạt tính xúc tác của phức Co(II) với axit Citric (H4L) trong hệ: H2O-Co(II)–axit xitric (H4L)–Indigocarmin (IND)–H2O
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)
  • Vol 47, No 1 (2009) - Articles
    Nghiên cứu sự tạo thành gốc tự do OH* từ H2O2 và khả năng oxi hóa của chúng trong hệ xúc tác Co2+ + xitric axit (H4L) bằng phương pháp dùng các chất ức chế.
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)