Author Details

Hoàng, Nguyễn Văn

  • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
    Nghiên cứu đặc điểm sự hấp phụ của 2,4-dinitrotoluen trên một số loại than hoạt tính trong môi trường nước.
    Abstract
  • Vol 45, No 5 (2007) - Articles
    Nghiên cứu đặc điểm đường đẳng nhiệt hấp phụ nitroglyxerin từ pha lỏng bằng một số loại than hoạt tính
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)